Abonnementsvilkår for Weekendavisen

 

Abonnementsvilkår for Weekendavisen

 

Vilkårene er opdateret den 27. januar 2020, så de er tidssvarende til vores produkter.

 

Abonnementsvilkår

Nedenstående abonnementsvilkår gælder for alle abonnementer på Weekendavisen tegnet hos Berlingske Media A/S.

 

1. Aftaleindgåelse og kvittering

Når De tegner et abonnement, indgår De en aftale med Berlingske Media A/S, Pilestræde 34, 1147 København K (CVR-nr. 29207313). I forbindelse med tegning af et abonnement er det et krav, at De opgiver en gyldig e-mailadresse til Berlingske Media. Efter gennemført køb modtager De en kvittering via e-mail, som De bør gemme. Alle kontrakter og aftaler indgås på dansk og er underlagt dansk ret.

Abonnementet kan tegnes som en kombination af printavis og digital adgang eller ren digital adgang. Læs mere under pkt. 10.

De skal være mindst 18 år for at tegne et abonnement.

 

2. Løbende abonnement

Et abonnement er fortløbende og fortsætter, indtil det opsiges skriftligt eller telefonisk - se pkt. 3. Ved udløb af en abonnementsperiode forlænges abonnementet automatisk med en periode svarende til den foregående, medmindre andet er nævnt ved købets gennemførsel. Tilbudsperioder (herunder særlige rabatter mv.) kan ikke forlænges - ved udløbet af en tilbudsperiode fortsætter abonnementet til fuld pris.

 

3. Opsigelse

Deres abonnement skal altid opsiges ved direkte henvendelse til Berlingske Media. Dette kan ske telefonisk på +45 33 75 36 33, via weekendavisen.dk/mine-sider eller ved skriftlig henvendelse til kundeservice på kundeservice@weekendavisen.dk, se evt. pkt. 11. Manglende indbetaling eller afmelding af betalingsaftaler har således ikke retsvirkning som opsigelse af abonnementet uden kontakt til Berlingske Media.

Digital adgang (med eller uden e-avis):

De kan altid opsige Deres abonnement til udløbet af den indeværende abonnementsperiode. Ved årsabonnement kan De opsige efter fem måneders abonnement med en måneds varsel til udgangen af en måned.

Kombination af printavis og digital adgang (med e-avis):

De kan altid opsige eller ændre Deres abonnement, og De er kun forpligtet til at betale for den periode, som Deres abonnement har været aktivt.

 

4. Fortrydelsesret

I henhold til forbrugeraftaleloven har De 14 dages fortrydelsesret. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor abonnementet begynder - dvs. den dag den digitale adgang starter. Ved alle typer abonnementer fratrækkes tilbagebetalingen det antal dage, som De har haft adgang til avisen - uanset om det er digital adgang eller levering af printavisen.

For at gøre brug af fortrydelsesretten skal De inden 14 dage kontakte kundeservice på tlf. +45 33 75 36 33 eller sende en e-mail til kundeservice@weekendavisen.dk.

 

5. Behandling af persondata

Oplysninger, De afgiver, når De tegner et abonnement hos Berlingske Media eller opretter en profil, registreres og behandles fortroligt af Berlingske Media. Personoplysninger indsamles i forbindelse med gennemførelse af køb og brug af vores produkter.

Berlingske Media anvender cookies. Se mere om indsamling og behandling af personoplysninger og privatlivspolitik på berlingskemedia.dk/cookie-og-privatlivspolitik.

 

6. Ophavsret

Alt indhold, der indgår i Berlingske Medias trykte udgivelser og digitale udgivelser, er udelukkende til personligt brug. Materialet er ophavsretligt beskyttet og må derfor ikke kopieres eller videregives. Print af digitale udgivelser må kun ske til personligt brug, og yderligere anvendelse samt eksemplarfremstilling kræver skriftlig aftale med Berlingske Media. Enhver redaktionel gengivelse eller kommerciel udnyttelse af materiale må kun finde sted med tilladelse fra Berlingske Media. Virksomheder må ikke printe eller formidle materiale til brug for virksomhedens medarbejdere eller til kommercielt brug hverken fysisk eller digitalt.

Se mere om ophavsret og vilkår for brug på berlingskemedia.dk/ophavsret-og-vilkaar.

 

7. Ansvarsfraskrivelse

Berlingske Media påtager sig ikke ansvar for tabt fortjeneste, driftstab eller andre indirekte tab, der måtte opstå som følge af manglende eller forsinket levering, tekniske fejl, behandling af data i forbindelse med betaling eller tab påført på anden vis. Vi fraskriver os tilmed ethvert ansvar for tab forårsaget af manglende opfyldelse af tekniske kravspecifikationer og supplerende vejledninger.

Berlingske Media er ikke ansvarlig for fejl eller mangler ved købte produkter, herunder fejl i data m.v., med mindre det kan påvises, at fejlen kan tilregnes Berlingske Media som forsætlig eller uagtsom.

Aftalen er omfattet af Købelovens mangelsregler, som finder anvendelse ved forbrugerkøb.

 

8. Ændring af abonnementsvilkår

Berlingske Media har til enhver tid ret til at ændre nærværende abonnementsvilkår.

Ændringer vil blive varslet med mindst én måneds varsel og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Det er Deres ansvar at holde Deres kontaktoplysninger opdaterede (herunder e-mail), således at kommunikation fra Berlingske Media altid kan modtages. Vi sender servicemeddelelser ud via e-mail.

Gældende abonnementsvilkår kan læses på weekendavisen.dk/mine-sider.

 

9. Betaling

Betaling for abonnementet sker forud for hver abonnementsperiode. Ved overskridelse af den rettidige betalingsfrist pålægges der rykkergebyr på 100 kr. i henhold til Renteloven. Gebyret vil blive opkrævet i forbindelse med fremsendelse af betalingspåmindelse.

Hvis De ønsker at afvise en betaling eller har en indsigelse mod en allerede gennemført betaling, kan dette ske ved henvendelse til Weekendavisens kundeservice. I medfør af Betalingstjenesteloven har De desuden mulighed for at gøre indsigelse mod en gennemført betaling ved at rette henvendelse til Deres bank.

 

9A. Betalingsservice

Ved tilmelding til Betalingsservice benyttes Berlingskes Medias PBS nr. 01237934 og deb.grp.nr. 02542 samt Deres kundenummer (som fremgår af Deres faktura).

 

9B. Faktura

De vil modtage Deres faktura via den oplyste e-mailadresse.

Hvis De ønsker at modtage Deres faktura med posten, pålægges der et faktureringsgebyr på 20 kr.

 

9C. Kreditkort

De kan vælge at betale med kreditkort (Visa, Mastercard og Dankort). Benytter De denne betalingsform, giver De samtidig tilladelse til, at betaling for nye abonnementsperioder automatisk bliver trukket på det kort, som De har benyttet ved oprettelsen af Deres abonnement. Betalingen bliver trukket i forbindelse med den nye abonnementsperiode. De er selv ansvarlig for, at kortoplysninger er valide ved påbegyndelsen af en ny abonnementsperiode. Såfremt de ikke længere er valide, vil De blive informeret om den manglende betaling, hvorefter De vil kunne tilmelde Dem betaling via et andet kort. Hvis vi ikke modtager Deres betaling, lukker vi for Deres abonnement.

 

9D. MobilePay

Hvis De betaler med MobilePay, bliver betalingen trukket i forbindelse med start af ny abonnementsperiode. Hvis vi ikke modtager Deres betaling, lukker vi for Deres abonnement. Deres betalingsoplysninger håndteres udelukkende i henhold til Deres aftale med MobilePay.

 

10. Abonnementer

Berlingske Media udbyder følgende abonnementer for Weekendavisen:

  • Digital: adgang til alle artikler på weekendavisen.dk
  • Digital: adgang til alle artikler på weekendavisen.dk
  • Kombination af printavis og digital adgang: levering af printavis ugentligt på fredage, adgang til alle artikler på weekendavisen.dk og adgang til e-avisen

Weekendavisen udkommer på alle fredage og kan leveres til de fleste adresser i Danmark.

 

10A. Levering af printavis

I forbindelse med abonnementer med levering af printavis, bliver avisen leveret i Deres postkasse eller på et nærmere aftalt sted ved Deres adresse, f.eks. i Deres brevkasse på etagen.

Permanent levering af avisen til udlandet er muligt mod betaling for porto.

Berlingske Media vælger den distributør, der bestræber sig på, at avisen bliver leveret hurtigst muligt på dagen. Eksakt leveringstid kan ikke fastsættes og kan påvirkes af geografi, vejrforhold og øvrige omstændigheder. I disse tilfælde henvises til e-avisen.

 

10B. Levering af printavis på helligdage

Hvis leveringen af printavisen på en fredag falder på en helligdag, vil De få leveret avisen om torsdagen. I forbindelse med langfredag i påsken, vil De få leveret avisen om onsdagen.

 

10C. Midlertidig leveringsændring

Midlertidig leveringsændring til fredag skal ske senest onsdag kl. 18. Særlige frister kan forekomme ved helligdage og særlige udgivelser.

 

10D. Flytteservice

Avisen kan flyttes og leveres gratis til de fleste adresser i Danmark for både korte og lange perioder.

 

10E. Midlertidig lukning

De kan beslutte ikke at få Deres avis leveret - f.eks. i en ferieperiode. De kan fortsat læse alle artikler på weekendavisen.dk og e-avisen i perioden. De vil ikke få refunderet beløbet for de aviser, som De har ønsket ikke at få leveret.

Det er ikke muligt at sætte Digital- og Digital Plus-abonnementer i bero.

 

10F. Udeblivelse af printavisen

Udeblevne printaviser godtgøres ved næstkommende betaling ud fra følgende satser:

  Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  Lørdag  Søndag 

 Weekendavisen  

----  36 kr.--

 

Satsen er beregnet ud fra værdien af printavisen. Værdien af adgangen til alle artikler på weekendavisen.dk og adgangen til e-avisen er modregnet i satsen.

Ved abonnementer af op til to måneders varighed, hvor der ydes mere end 50 pct. rabat, godtgøres en evt. udeblivelse af printavisen ikke.

Reklamation over udeblevne printaviser skal ske til kundeservice ved telefonisk henvendelse eller via weekendavisen.dk/mine-sider inden rimelig tid, efter avisen er udeblevet.

Forsinkede udgivelser godtgøres ikke.

Hindres leveringen i mere end to dage af force majeure, vurderes en evt. godtgørelse individuelt.

 

10G. Adgang til alle artikler på weekendavisen.dk og adgang til e-avisen

For at få adgang til alle artikler på weekendavisen.dk og adgang til e-avisen kræver det, at De opretter en brugerprofil. Deres brugerprofil er personlig, må kun benyttes på fem enheder og må ikke benyttes af personer uden for Deres husstand. Berlingske Media forbeholder sig retten til at lukke profilen og kræve erstatning for ethvert tab, der er opstået som følge af misligholdelse af aftalen. Det er Deres ansvar, at Deres profiloplysninger er opdaterede, og at Deres password er hemmeligholdt.

I tilfælde af nedetider, som væsentligt forringer brugen af abonnementet, og som Berlingske Media påtager sig ansvaret for, vurderes en evt. godtgørelse individuelt.

 

10H. Retningslinjer for brug og spærring af abonnementer og brugerprofiler

Som bruger af Berlingske Medias digitale tjenester er De forpligtet til at udvise hensyn over for andre brugere. Oplysninger og informationer De afgiver ved brug af Deres abonnement, Deres profil eller indlæg m.v., må ikke være racistiske, injurierende, skrevet i en grov tone eller på anden vis være stødende eller krænkende. Berlingske Media forbeholder sig retten til, men er ikke forpligtet til at redigere og fjerne indhold, der ikke overholder retningslinjerne, uden returnering af betaling for abonnementet.

En profil kan endvidere - uden forudgående meddelelse - spærres, såfremt Berlingske Media finder det påkrævet af tekniske eller sikkerhedsmæssige årsager. Berlingske Media forbeholder enhver ret til at kræve, at De holder Berlingske Media skadesløs for ethvert krav, der måtte opstå som følge af Deres overtrædelse af nærværende vilkår.

 

10I. Karensperiode

De er i karens i en periode på seks måneder, efter Deres abonnement ophører. Det betyder, at De ikke kan tegne et nyt abonnement med rabat i denne periode.

 

11. Henvendelse til Kundeservice

Berlingske Media A/S, Pilestræde 34, 1147 København K

Åbningstider for telefonisk henvendelse:

Mandag til fredag

Kl. 8:00 - 16:00

Telefonnummer

+45 33 75 36 33

E-mail

kundeservice@weekendavisen.dk

Selvbetjening

weekendavisen.dk/mine-sider