Weekendavisen abonnementsvilkår

Opdateret 1. marts 2019 i forbindelse med nye links.

 

Abonnementsvilkår

Nedenstående abonnementsvilkår gælder for alle abonnementer på trykte og digitale udgivelser tegnet hos Weekendavisen A/S (Weekendavisen).

 

1. Aftaleindgåelse og kvittering

Når De tegner et abonnement, indgår De en aftale med Weekendavisen, Pilestræde 34, 1147 København K (CVR-nr. 2533 7654). Ved tegning af et abonnement modtager De en kvittering via e-mail, som De bør gemme, da det er kvitteringen for købet. Alle kontrakter og aftaler indgås på dansk og er underlagt dansk ret.

 

2. Abonnementer

Abonnementet kan tegnes på en trykt udgivelse, en digital udgivelse eller en kombination heraf. Læs mere om adgang og særlige vilkår for digitale udgivelser under pkt. 11E. De skal være mindst 18 år for at købe et abonnement.

 

3. Løbende abonnement

Et abonnement er fortløbende og fortsætter, indtil det opsiges skriftligt eller telefonisk - se pkt. 4 – med mindre andet er nævnt ved gennemførelsen af købet. Ved udløb af en abonnementsperiode forlænges abonnementet automatisk. Tilbudsperioder (herunder særlige rabatter, vouchers m.v.) kan ikke forlænges. Ved udløbet af en tilbudsperiode fortsætter abonnementet til den normale abonnementspris.

 

4. Opsigelse

De kan altid opsige eller ændre Deres abonnement, og De er kun forpligtet til at betale for de modtagne aviser. Ved genbestilling bliver eventuel saldo fra et tidligere abonnement medregnet.

Henvendelsen skal ske telefonisk, via weekendavisen.dk/mine-sider eller ved skriftlig henvendelse til kundeservice, se pkt. 12. Manglende indbetaling eller afmelding af girokort, Betalingsservice, kreditkort eller MobilePay har således ikke retsvirkning som opsigelse af abonnementet uden kontakt til Weekendavisen. Der leveres ikke trykte udgivelser, og der spærres for Deres online adgang til det digitale abonnement fra det tidspunkt, hvor abonnementet ophører i henhold til en gyldig opsigelse.

 

5. Fortrydelsesret

I henhold til forbrugeraftaleloven har De 14 dages fortrydelsesret. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor De første gang modtager en trykt udgivelse eller indgår aftale om et abonnement på en digital udgivelse. Ved trykte udgivelser tilbagebetaler Weekendavisen betalingen fratrukket de udgivelser, De har modtaget, inden De gav meddelelse om at benytte fortrydelsesretten. Ved digitale abonnementer tilbagebetales det fulde beløb.

For at gøre brug af fortrydelsesretten skal De inden 14 dage meddele dette skriftligt via weekendavisen.dk/mine-sider eller til Weekendavisen.

Hvis De opretter et digitalt avisabonnement har De 14-dages fortrydelsesret fra den dag, De bestilte Deres digitale abonnement, og vi tilbagebetaler det fulde beløb uden at pålægge gebyr.

 

6. Behandling af persondata

Oplysninger, De afgiver, når De tegner et abonnement hos Weekendavisen eller opretter en profil, registreres og behandles fortroligt af Weekendavisen. Personoplysninger indsamles i forbindelse med gennemførelse af køb og brug af vores produkter.

Weekendavisen anvender cookies til at måle, om De har installeret eller bruger udvidelser til Deres browser, som forhindrer annoncer i at blive hentet og vist på Weekendavisens hjemmesider (såkaldt ”Adblocker”). Der er i den forbindelse tale om et script, der kan måle, om De har installeret eller gør brug af en Adblocker.

Se mere om indsamling og behandling af personoplysninger og privatlivspolitik på berlingskemedia.dk/cookie-og-privatlivspolitik.

 

7. Ophavsret

Alt indhold, der indgår i Weekendavisens trykte udgivelser og digitale udgivelser, er til personligt brug. Materialet er ophavsretligt beskyttet og må derfor ikke kopieres eller videregives. Print af digitale udgivelser må kun ske til personligt brug, og yderligere anvendelse samt eksemplarfremstilling kræver skriftlig aftale med Weekendavisen. Enhver redaktionel gengivelse eller kommerciel udnyttelse af materiale må kun finde sted med tilladelse fra Weekendavisen. Virksomheder må ikke printe eller formidle materiale til brug for virksomhedens medarbejdere eller til kommercielt brug hverken fysisk eller digitalt.

Se mere om ophavsret og vilkår for brug på berlingskemedia.dk/ophavsret-og-vilkaar.

 

8. Ansvarsfraskrivelse

Weekendavisen påtager sig ikke ansvar for tabt fortjeneste, driftstab eller andre indirekte tab, der måtte opstå som følge af manglende eller forsinket levering, tekniske fejl, problemer med opkobling til internettet, behandling af data i forbindelse med betaling eller tab påført på anden vis. Weekendavisen fraskriver os tilmed ethvert ansvar for tab forårsaget af manglende opfyldelse af tekniske kravspecifikationer og supplerende vejledninger.

Weekendavisen er ikke ansvarlig for fejl eller mangler ved købte produkter, herunder fejl i data m.v., med mindre det kan påvises, at fejlen kan tilregnes Weekendavisen som forsætlig eller uagtsom.

Aftalen er omfattet af Købelovens mangelsregler, som finder anvendelse ved forbrugerkøb.

 

9. Ændring af abonnementsvilkårene

Weekendavisen har til enhver tid ret til at ændre nærværende abonnementsvilkår.

Ændringer vil blive varslet med mindst én måneds varsel og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Det er abonnentens ansvar at holde sine adresseoplysninger opdaterede (herunder e-mail og telefonnummer), således kommunikation fra Weekendavisen altid kan modtages.

De gældende abonnementsvilkår kan til enhver tid læses på mine-sider.

 

10. Betaling

Betaling for abonnementet sker forud for hver abonnementsperiode. Ved overskridelse af den rettidige betalingsfrist pålægges der rykkergebyr på 100 kr. i henhold til Renteloven. Gebyret vil blive opkrævet i forbindelse med fremsendelse af betalingspåmindelse.

 

10A. Betalingsservice

Betaling kan tilmeldes Betalingsservice ved telefonisk henvendelse til kundeservice eller ved direkte henvendelse i bank. Ved tilmelding til Betalingsservice benyttes Weekendavisens PBS nr. 01237934 og debitorgruppenr. 02542. Efter tilmelding til Betalingsservice sender Weekendavisen opkrævningerne direkte til Betalingsservice og udsender herefter ikke girokort.

For abonnementer, der betales i rater, gælder det, at disse skal betales via Betalingsservice.

De er selv ansvarlig for, at Deres betaling effektueres.

 

10B. Kreditkort

De kan vælge at betale med kreditkort (Visa, Mastercard og Dankort). Benytter De denne betalingsform, giver De samtidig tilladelse til, at betaling for nye abonnementsperioder automatisk bliver trukket fra den konto, som De har oplyst ved oprettelsen af abonnementet. Betalingen bliver trukket i begyndelsen af en ny abonnementsperiode. De er selv ansvarlig for, at kontooplysninger er valide ved påbegyndelsen af en ny abonnementsperiode. Såfremt de ikke længere er valide, vil De blive informeret om den manglende betaling, hvorefter De vil kunne tilmelde betaling via en anden konto. Deres adgang vil blive spærret, såfremt vi ikke kan trække betalingen på det oplyste betalingskort.

 

10C. MobilePay

Hvis De betaler med MobilePay, bliver betalingen trukket i begyndelsen af en ny abonnementsperiode. De er selv ansvarlig for, at kontooplysninger i MobilePay er valide ved påbegyndelsen af en ny abonnementsperiode. Såfremt de ikke længere er valide, vil Deres adgang blive spærret. Deres betalingsoplysninger håndteres udelukkende i henhold til Deres aftale med MobilePay. MobilePay modtager Deres kundenummer, et unikt betalings-id og det beløb, der skal betales fra Weekendavisen ved betaling, hvorefter vi modtager besked fra MobilePay, om beløbet er betalt.

Hvis De ønsker at afvise en betaling eller har en indsigelse mod en allerede gennemført betaling, kan dette ske ved henvendelse til Weekendavisens kundeservice. I medfør af Betalingstjenesteloven har De desuden mulighed for at gøre indsigelse mod en gennemført betaling ved at rette henvendelse til Deres bank.

 

11. Abonnementer

Følgende vilkår gælder for Weekendavisens abonnementer:

 

11A. Udgivelser

Weekendavisen udkommer 52 gange om året og kan leveres gratis til de fleste adresser i Danmark, mens der ved levering til en udenlandsk adresse skal betales ekstra for porto samt eventuel lokal moms. Ved fast udlandslevering opkræves porto samt eventuel lokal moms som en del af abonnementet.

 

11B. Ændring i leveringen

Avisen kan leveres på forskellige adresser i Danmark. Ændringer i leveringen skal ske senest onsdag inden kl. 16.00. Særlige frister kan forekomme ved helligdage og særlige udgivelser. Ved midlertidig levering i udlandet opkræves portoen på en selvstændig regning.

 

11C. Ferielukning

Abonnementet kan ferielukkes i en periode. Digital adgang til publikationen fastholdes under hele ferielukningen, og trykte udgivelser godskrives ikke.

Det er ikke muligt at sætte et udelukkende digitalt abonnement i bero.

 

11D. Udeblivelse af trykte udgivelser

Udeblevne udgivelser godtgøres med en forlængelse af abonnementsperioden svarende til det antal dage, udgivelsen er udeblevet. Reklamation over udeblevne udgivelser skal ske til kundeservice ved telefonisk henvendelse eller via weekendavisen.dk/mine-sider inden rimelig tid, efter avisen er udeblevet. Abonnementer, der betales via rater, forlænges efter 12. rate.

Særligt for abonnementer af op til 2 måneders varighed, hvor der ydes mere end 50% rabat, gælder, at der ikke ydes en godtgørelse.

 

Hindres leveringen i mere end to dage af strejke, lockout eller force majeure, forlænges abonnementet automatisk.

Forsinkede udgivelser godtgøres ikke.

 

11E. Abonnementer

Weekendavisen udbyder følgende abonnementer:

  • Komplet: Trykt avis og giver fuld adgang til Weekendavisen.dk, app og e-avisen som er en PDF-fil af den trykte avis

  • Digital: Giver fuld adgang til Weekendavisen.dk, app og e-avisen som er en PDF-fil af den trykte avis

  • Et Digitalt Bundle abonnement giver digital adgang til flere af Berlingske Medias publikationer, apps og e-aviser - nærmere information findes på ordrebekræftelsen.

 

11F. Adgang til digitale udgivelser

Weekendavisens produkter understøttes af de fleste browsere og styresystemer, men vi garanterer ikke at kunne understøtte alle browsere og styresystemer, samt for tilgængeligheden af abonnementet gennem egne og tredjepartssites. Manglende adgang godtgøres ikke. I tilfælde af nedetider, som væsentligt forringer brugen af abonnement, forlænger Weekendavisen adgangen til det købte abonnement med en periode svarende til den tabte.

Ved køb af et abonnement opretter De samtidig en brugerprofil. Deres brugerprofil er personlig, må kun benyttes på fem enheder og må ikke benyttes af personer uden for Deres husstand. Weekendavisen forbeholder sig retten til at lukke profilen og kræve erstatning for ethvert tab, der er opstået som følge af misligholdelse af aftalen. Det er Deres ansvar, at profiloplysningerne er opdaterede, og at Deres password er hemmeligholdt.

Deres abonnement vil kun være tilgængeligt via Deres profil, og produkter, som er en del af abonnementet, vil kun være tilgængelige i abonnementsperioden, med mindre andet er særlig bestemt i tilknytning til det enkelte produkt. Weekendavisen bestræber sig på, at sådanne produkter er tilgængelige via Deres profil i 6 måneder, men vi stiller ikke garanti, da visse produkter helt eller delvist er underlagt tredjemands rettigheder. Produkterne kan printes, men ikke nødvendigvis downloades.

 

 

11G. Retningslinjer for brug og spærring af abonnementer og profiler

Som bruger af Weekendavisens digitale tjenester er De forpligtet til at udvise hensyn over for andre brugere. Oplysninger og informationer, De afgiver ved brug af Deres abonnement, Deres profil eller indlæg m.v., må ikke være racistiske, injurierende, skrevet i en grov tone eller på anden vis være stødende eller krænkende. Weekendavisen forbeholder sig retten til, men er ikke forpligtet til at redigere og fjerne indhold, der ikke overholder retningslinjerne, uden returnering af betaling for abonnementet.

En profil kan endvidere - uden forudgående meddelelse - spærres, såfremt Weekendavisen finder det påkrævet af tekniske eller sikkerhedsmæssige årsager. Weekendavisen forbeholder enhver ret til at kræve, at De holder Weekendavisen skadesløs for ethvert krav, der måtte opstå som følge af Deres overtrædelse af nærværende vilkår.

 

12. Henvendelse til Kundeservice

Weekendavisen, Pilestræde 34, 1147 København K

Åbningstider for telefonisk henvendelse:

Mandag til fredag

Kl. 8:00 - 16:00

Telefonnummer

+45 3375 3633

E-mail

Kundeservice@weekendavisen.dk

Selvbetjening

weekendavisen.dk/mine-sider

Meddelelse kan gives via weekendavisen.dk/mine-sider eller telefonisk. Vi gør opmærksom på, at henvendelse via e-mail kan forlænge ekspeditionstiden.