Weekendavisen abonnementsvilkår

Opdateret 22. februar 2017 i forbindelse tydeliggørelse af Adblocker betingelser. 
 

1. Abonnementsvilkår

De skal være minimum 18 for at købe et abonnement, der udbydes af Berlingske Media. Ved bestilling af et abonnement bekræfter De, at De er fyldt 18 år.


2. Løbende abonnement

Abonnementer tegnet hos Berlingske Media tegnes som et løbende abonnement, der fortsætter, indtil abonnementet opsiges skriftligt eller telefonisk (pkt. 3 ’Opsigelse’). Ved udløb af en abonnements-periode forlænges abonnementet automatisk.

Tilbudsperioder (herunder særlige rabatter, vouchers m.v.) kan ikke forlænges. Ved udløbet af en tilbudsperiode fortsætter abonnementet til den normale abonnementspris, der til enhver tid fremgår på kundeunivers.dk.

Særligt abonnementer af op til 2 måneders varighed, hvor der ydes mere end 50% rabat, gælder, at abonnementet automatisk ophører ved udløbet af abonnementsperioden.


3. Opsigelse

De kan altid opsige eller ændre Deres abonnement, og De er kun forpligtiget til at betale for de modtagne aviser. Ved genbestilling bliver eventuel saldo fra et tidligere abonnement medregnet.

Opsigelse af abonnement skal ske ved skriftlig henvendelse til Kundeservice, Weekendavisen A/S, Pilestræde 34, 1147 København K, ved telefonisk henvendelse på tlf. 3375 3633 eller via weekendavisen.kundeunivers.dk. Der leveres ikke trykte udgivelser, og der spærres for din online adgang til det digitale abonnement, fra det tidspunkt hvor abonnementet ophører i henhold til en gyldig opsigelse.


4. Fortrydelsesret

I henhold til Forbrugeraftaleloven har De 14 dages fortrydelsesret ved tegning af et abonnement hos Berlingske Media. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor De første gang modtager en trykt udgivelse, eller fra det tidspunkt, hvor De indgår aftale om abonnement på digitale udgivelser på Berlingske Medias webtjeneste. Hvis De vil gøre brug af Deres fortrydelsesret, skal De inden udløbet af 14 dages fristen meddele dette til Berlingske Media på kundeunivers.dk eller til Kundeservice, Weekendavisen A/S, Pilestræde 34, 1147 København K. Husk at opgive ordrenummer eller lignende relevant identifikation, så vi lettere kan finde frem til Deres køb. De kan også vælge at anvende standardfortrydelsesformularen, som De finder her.

Vælger De at fortryde en aftale om levering af trykte udgivelser, tilbagebetaler Berlingske Media abonnementsbetalingen fratrukket de trykte udgivelser, De har modtaget, inden De gav meddelelse om, at De ønsker at udnytte fortrydelsesretten.

Hvis du opretter et digitalt avisabonnement har du 14-dages fortrydelsesret fra den dag du bestilte dit digitale abonnement, og vi tilbagebetaler det fulde beløb uden at pålægge gebyr.


5. Aftaleindgåelse og kvittering

Når De tegner et abonnement på udgivelser fra Weekendavisen, herunder via Weekendavisens webtjenester, indgår De en aftale med Weekendavisen A/S, Pilestræde 34, 1147 København K (CVR-nr: 25337654 ). Ved tegning af abonnement via en webtjeneste, modtager De en kvittering via e-mail. De bør gemme denne e-mail, da kvitteringen er Deres bevis for Deres køb. Kvitteringen svarer til indholdet af den dokumentation, som Berlingske Media opbevarer om den indgåede aftale, men Berlingske Media opbevarer ikke oplysningerne om Deres ordre på en måde, så De senere kan rekvirere en kopi af kvitteringen. Alle kontrakter og aftaler indgås på dansk og er underlagt dansk ret.


6. Behandling af persondata

Når De tegner et abonnement hos Berlingske Media eller opretter en profil i forbindelse med et abonnement på Berlingske Medias webtjenester, registrerer vi de oplysninger, De afgiver.

Personoplysninger bruges først og fremmest til at gennemføre det køb, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover internt i Berlingske Media til markedsføring og for at få større kendskab til Dem og øvrige brugere af Berlingske Medias webtjenester. På Berlingske Medias webtjenester bruger vi også cookies, som med afsæt i Deres data, benyttes til at tilpasse de informationer, De præsenteres for (bannerreklamer, site-struktur, søgning mm.).

Berlingske Media er nødt til at vise dig annoncer for fortsat at kunne tilbyde dig det indhold, som du er vant til. Berlingske Media anvender derfor cookies til at måle, om du har installeret eller bruger udvidelser til din browser, som forhindrer annoncer i at blive hentet og vist på Berlingske Medias hjemmesider (såkaldt ”Adblocker”). Der er i den forbindelse tale om et script, der kan måle om du har installeret eller gør brug af en Adblocker.

Læs mere på berlingskemedia.dk/cookie-og-privatlivspolitik.7. Ophavsret

Alt indhold, der indgår i Berlingske Medias trykte udgivelser og webtjenester, er ophavsretligt beskyttet, og ethvert materiale der indgår i Deres abonnement må derfor ikke kopieres eller videregives. Abonnementer til Berlingske Medias trykte udgivelser og webtjenester må kun benyttes til personligt brug. Alle artikler, fotos, grafik m.m. stilles til rådighed for visning/læsning. Der må gerne ske print af digitale udgivelser til eget personligt brug. Yderligere anvendelse og eksemplarfremstilling kræver skriftlig aftale med Berlingske Media. Herved forstås bl.a., at enhver redaktionel gengivelse eller kommerciel udnyttelse af materialet kun må finde sted med udtrykkelig tilladelse fra Berlingske Media. Virksomheder må ikke printe materiale til brug for virksomhedens medarbejder eller til kommercielt brug i øvrigt. Dette gælder også videreformidling i elektronisk eller digital form.

Læs mere på berlingskemedia.dk/ophavsret-og-vilkaar.


8. Ansvarsfraskrivelse

Berlingske Media vil bestræbe sig på at levere trykte udgivelser som aftalt, samt bestræbe sig på at de digitale udgivelser er tilgængelige på alle tidspunkter. Vi påtager os imidlertid ikke ansvar for tab, der måtte opstå som følge af manglende eller forsinket levering, tekniske fejl, problemer med opkobling til internettet, behandling af data i forbindelse med betaling, eller tab påført på en anden måde, ligesom vi fraskriver os ethvert ansvar for tab forårsaget af, at brugere af digitale udgivelser har anvendt servicen uden at følge de tekniske kravspecifikationer og supplerende vejledninger.

Berlingske Media er ikke ansvarlig for fejl eller mangler ved købte produkter, herunder fejl i data m.v., medmindre det kan påvises, at fejlen kan tilregnes med Berlingske Media som forsætligt eller uagtsomt. Berlingske Media kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tabt fortjeneste, driftstab eller andre indirekte tab.

Købelovens ufravigelige mangelsregler finder anvendelse ved forbrugerkøb, der er omfattet af købeloven.


9. Ændring af abonnementsvilkår

Berlingske Media har til enhver tid ret til at ændre nærværende abonnementsvilkår. I forbindelse med ændringer sker varsling over for abonnenterne under iagttagelse af de herom gældende regler, idet ændringer vil blive varslet til ikrafttræden med mindst 1 måneds varsel. De gældende abonnementsvilkår vil altid fremgå af fakturaer og rykkerskrivelser m.v. og kan til enhver tid læses på weekendavisen.kundeunivers.dk.


10. Abonnementer på trykte udgivelser

Udover de ovenfor anførte vilkår, gælder følgende vilkår for Berlingske Medias trykte udgivelser:


10A. Udkomstdage

Weekendavisen udkommer 52 gange om året.


10B. Flytteservice

Trykte udgivelser kan leveres til alle adresser i Danmark, og abonnementet kan flyttes for både korte og lange perioder. Trykte udgivelser kan også leveres til udlandet. Flytning af leveringsadresse i Danmark er gratis, mens der ved levering til en udenlandsk adresse skal betales ekstra for porto samt eventuel lokal moms. Ved midlertidig levering i udlandet opkræves portoen på en selvstændig regning, mens den ved fast levering opkræves som en del af abonnementet. Levering til anden adresse i ind- og udland skal meldes til Kundeservice inden kl. 16.00 senest 4 hverdage før leveringen skal træde i kraft.


10C. Ferielukning

Abonnementet kan ferielukkes i en midlertidig periode. I perioden for ferielukning godskrives trykte udgivelser ved en tilsvarende forlængelse af abonnementet.


10D. Udeblivelse af trykte udgivelser

Udeblevne udgivelser eftersendes eller godtgøres med en forlængelse af abonnementsperioden, svarende til det antal dage, udgivelsen er udeblevet. Reklamation over udeblevne udgivelser skal ske til Kundeservice eller via weekendavisen.kundeunivers.dk. Reklamation over manglende levering skal være Kundeservice i hænde inden rimelig tid efter, avisen er udeblevet. Reklamationer modtaget herefter vil ikke blive accepteret.

Særligt for abonnementer af op til 2 måneders varighed, hvor der ydes mere end 50% rabat, gælder at der ikke ydes godtgørelse. Hindres leveringen af mere end to udgivelser af strejke, lockout eller force majeure, forlænges abonnementet automatisk. Forsinkede udgivelser godtgøres ikke.


10E. Betaling og Betalingsservice

Betaling for abonnementet sker forud for hver abonnementsperiode. Ved overskridelse af den rettidige betalingsfrist pålægges der rykkergebyr på 100 kr. i henhold til gældende regler (renteloven). Gebyret vil blive opkrævet i forbindelse med fremsendelse af betalingspåmindelse. De kan tilmelde Deres regning til Betalingsservice i Deres pengeinstitut. De kan også ringe til Kundeservice på tlf. 3375 3633 eller benytte weekendavisen.kundeunivers.dk.

Ved tilmelding til Betalingsservice benyttes Berlingske Medias PBS nr. 01237934 og debitorgruppenr. 02542. Når der er sket tilmelding til Betalingsservice, sender Berlingske Media opkrævninger direkte til Betalingsservice, og der udsendes herefter ikke girokort til Dem som abonnent. Såfremt De afmelder Betalingsservice igen, sender Berlingske Media i stedet girokort.

Afmelding af Betalingsservice har således ikke retsvirkning som opsigelse af abonnementet.


Abonnementsvilkårene er senest revideret 22. februar 2016.